Hankkeet

Vuonna 2023 käynnissä olevat hankkeet: 

Mutkia Matkaan!

Mutkia matkaan! -hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon ja tulvansuojelun tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta.

Toimenpiteenä Salmelanojan yläosalle suunnitellaan kolme vesiä viivyttävää ratkaisua sekä alemmaksi kaupungin metsämaalle suunnitellaan metsäinen kosteikkoalue. Metsätalousalueille on myös tarkoitus kartoittaa ja suunnitella metsäojien varteen sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja.

Hankkeen hankeaika on 09.01.2022 - 31.10.2023, ja sitä rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (70% valtionavustus).

Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Nivalan ja Ylivieskan aiemmin teetättämän ja Maveplan Oy:n laatiman selvityksen perusteella Kalajokivarren keskiosan pengerryspumppaamoja voitaisiin hyödyntää kuivatusvesien käsittelyssä ja näin Kalajokeen ja Perämereen kulkeutuvan ravinnekuormituksen pienentämisessä. Hankkeessa testataan erilaisia toimenpiteitä maatalouden kuivatusvesien käsittelyyn ja tämän myötä etsiä käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien ravinnekuorman ja mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi. Hankkeessa kehitettävät veden tilaa parantavat ratkaisut olisivat hyödynnettävissä myös muiden tulvasuojeltujen jokivarsien alueella.

Hanketta vetää Ylivieskan kaupungin ympäristöpalvelut. Hankkeelle on muodostettu ohjausryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Nivalan kaupungin, MTK:n, viljelijöiden ja Oulun yliopiston edustajista. Hankkeen hankeaika on 27.11.2021 - 31.10.2024 ja sitä rahoittavat Ylivieskan ja Nivalan kaupungit sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (69% valtionavustus).

Katajaojan virtaa hilliten, vesien- ja tulvasuojelua edistäen - ilmastonmuutokseen sopeutuen!

Hankkeen tavoitteena on viivyttää Katajaojan valuma-alueen vesiä luontaisesti, edistäen samalla vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteita. Toimenpiteinä hankkeessa Katajaojan valuma-alueen yläosille suunnitellaan noin 50 metsätalousalueille kohdistuvaa toimenpidettä sekä priorisoidaan niistä noin 10 kohdetta toteuttamista varten. Hankkeessa myös suunnitellaan ja toteutetaan erikokoisia kosteikkoratkaisuja uoman varteen. 

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2023 - 30.11.2024 ja sitä rahoittavat Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (60% valtionavustus).