Hankkeet

Vuonna 2022 käynnissä olevat hankkeet: 

Virta tuo, virta vie

Virta tuo, virta vie -hanke on Pylväsojan valuma-alueiden vesienhallinnan hanke. Sen tarkoituksena on luoda Pylväsojan valuma-alueelle luonnonmukainen peruskuivatussuunnitelma sekä metsätalousalueiden kuivatussuunnitelma ja inventoida alueen luontoarvoja. Hankkeessa on myös tarkoitus luoda parempia käytäntöjä maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan yhtenäistämiseksi.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ylivieskan kaupunki, Pylväsojan ojitusyhteisö ja PRO Agria Oulu

Hankeaika on 30.11.2020-15.11.2022

Mutkia Matkaan!

Mutkia matkaan! -hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon ja tulvansuojelun tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta.

Toimenpiteenä Salmelanojan yläosalle suunnitellaan kolme vesiä viivyttävää ratkaisua sekä alemmaksi kaupungin metsämaalle suunnitellaan metsäinen kosteikkoalue. Metsätalousalueille on myös tarkoitus kartoittaa ja suunnitella metsäojien varteen sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja.

Hankkeen hankeaika on 09.01.2022 - 31.10.2023, ja sitä rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (70% valtionavustus).

Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Nivalan ja Ylivieskan aiemmin teetättämän ja Maveplan Oy:n laatiman selvityksen perusteella Kalajokivarren keskiosan pengerryspumppaamoja voitaisiin hyödyntää kuivatusvesien käsittelyssä ja näin Kalajokeen ja Perämereen kulkeutuvan ravinnekuormituksen pienentämisessä. Hankkeessa testataan erilaisia toimenpiteitä maatalouden kuivatusvesien käsittelyyn ja tämän myötä etsiä käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien ravinnekuorman ja mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi. Hankkeessa kehitettävät veden tilaa parantavat ratkaisut olisivat hyödynnettävissä myös muiden tulvasuojeltujen jokivarsien alueella.

Hanketta vetää Ylivieskan kaupungin ympäristöpalvelut. Hankkeelle on muodostettu ohjausryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Nivalan kaupungin, MTK:n, viljelijöiden ja Oulun yliopiston edustajista. Hankkeen hankeaika on 27.11.2021 - 31.10.2024 ja sitä rahoittavat Ylivieskan ja Nivalan kaupungit sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (69% valtionavustus).