Kalajoen vesistö

Kalajoen alkulähteet sijaitsevat Suomenselän vedenjakaja-alueella pääosin Reisjärven ja Haapajärven kunnissa. Kalajoki laskee Perämereen Kalajoen kaupungin alueella. Suurin sivu-uoma on Vääräjoki, josta erkaneva Siiponjoki on toinen lasku-uoma mereen. Vesistöalueen uomiin ja järviin kerääntyy vesi Kalajoen valuma-alueelta. Kalajoen vesistöalue rajoittuu pohjoisessa ja koillisessa Pyhäjoen vesistöalueeseen, kaakossa Kymijoen vesistöalueeseen ja lounaassa Lestijoen vesistöalueeseen. Lännessä rajana on Perämeri. Järviä Kalajoen vesistöalueella on vähän ja ne ovat vesitilavuudeltaan pieniä. Alueen maisemat vaihtelevat rannikon hiekkadyyneistä peltolakeuksiin ja Suomenselän vedenjakajan metsäisempiin maisemiin.

Tyypillisen jokilaaksoasutuksen tapaan asutus ja viljelykset ovat alueella usein keskittyneet jokivarteen. Joki onkin merkittävä osa maisemaa. Kalajoen vesistöalueella sijaitsee myös niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin arvokkaiksi nimettyjä maisema-alueita.

Kalajoki on Suomen mittakaavassa suurehko joki ja Vääräjoki keskisuuri joki. Veden väri on Kalajoen vesistöalueella jo luonnostaan tumma, sillä vedet ovat runsashumuksisia, ja rautapitoisuuskin on verrattain suuri. Samoin Kalajoen vesistöalueen järvet ovat runsashumuksisia, pieniä ja usein matalia. Ympäristöhallinnon vesienhoitosuunnitelmassa Kalajoki luetaan tyypiltään suuriin turvemaiden jokiin, jossa on huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia. Nykyisin Kalajoen alaosa ja Siiponjoki on suojeltu koskiensuojelulailla. Lisäksi Kalajoen suisto ja Siiponjoki kuuluvat Natura 2000 suojelualueverkostoon.

Kalajoen yhteistarkkailun tulokset 2023

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue (ymparisto.fi)