Jätevedenpuhdistamoiden tarkkailu

Jätevedenpuhdistamot toteuttavat jatkuvaa käyttötarkkailua, jossa puhdistamonhoitaja seuraa päivittäin jäteveden puhdistusprosessia mukaan lukien jätevesivirtaamia, vedenlaatua, puhdistustehoa ja käytettyjen kemikaalien määriä. Lisäksi toteutetaan päästötarkkailua, jossa ulkopuolisen konsultin toimesta tarkkaillaan vesistöön johdettavan veden kuormittavuutta ja ympäristölupaehtojen täyttymistä.

Vesikolmio Oy vastaa Kalajoen vesistöalueella Kalajoen, Raution, Ylivieskan, Sipilän, Raudaskylän ja Nivalan jätevedenpuhdistamoista. Sievin jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin puhdistettavaksi Ylivieskan jätevedenpuhdistamolle, Alavieskan jätevedet Kalajoen puhdistamolle ja Haapajärven jätevedet puolestaan Nivalan puhdistamolle. Sievin, Alavieskan ja Haapajärven vanhoista puhdistamoista on tehty tasausaltaita, jotka taasavat vuorokaudenaikaista jätevesimäärän vaihtelua ja toimivat myös vara-altaina mahdollisissa häiriötilanteissa ja tulva-aikana. Reisjärvellä toimii oma jätevedenpuhdistamo, ja Reisjärven kristillisellä opistolla sekä Metsähallituksen Maasydänjärven kiinteistöllä vielä omat puhdistamot.

Tulevaisuudessa Kalajokilaakson jätevesien puhdistusta keskitetään, kun Kalajoelle suunniteltu uusi keskusjätevedenpuhdistamo valmistuu. Sen jälkeen vanhat Vesikolmion omistamat puhdistamot poistuvat käytöstä ja viimeisessä vaiheessa kaikki jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin keskusjätevedenpuhdistamolle Kalajoelle. Uuden laitoksen katsotaan parantavan jäteveden puhdistustulosta. Lisäksi siirtoviemärin rakentaminen tarjoaa useille haja-asutusalueiden talouksille mahdollisuuden liittyä viemäriverkkoon.

Jätevettä käsiteltiin pelkästään Vesikolmio Oy:n puhdistamoilla 2,7 miljoonaa m3 vuonna 2014. Tästä määrästä 1,7 miljoonaa m3 oli varsinaista laskutettua jätevettä, loput viemäriverkostoon ulkopuolelta joutunutta vuotovettä. Vuotovesien vähentämisen tarve onkin alueella suuri.

Jäteveden puhdistuksen ostajat ja jäteveden määrä vuosina 2010-2014

Lue lisää: