Kosteikot

Veden laatua voidaan parantaa esimerkiksi perustamalla tai kunnostamalla kosteikkoja, jotka pidättävät ravinteita ja kiintoainetta vähentäen näin vesistön rehevöitymistä. Kosteikolla tarkoitetaan vesikunnostusten yhteydessä sellaista kuormituksen vähentämiseksi perustettua ojan, puron tai muun vesistön osaa ja ranta-aluetta, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa ja muunkin ajan pysyy kosteana. Kosteikossa viihtyy vesi- ja kosteikkokasvillisuus. Myös tulvaniityt ja laskeutusaltaat luetaan toisinaan kosteikoihin. Kosteikossa veden virtaus hidastuu, jolloin veden mukana kulkeutuva kiintoaines laskeutuu pohjan syvennyksiin, jotka voidaan myös koneellisesti tyhjentää. Monivaikutteisissa kosteikoissa yhdistyvät monet hyvät ominaisuudet. Hyvin suunnitellun ja toteutetun monivaikutteisen kosteikon vaikutuksesta veden laatu paranee, luonnon monimuotoisuus lisääntyy, virkistyskäyttäjät hyötyvät ja maisemakin monipuolistuu.

Nuijun kosteikko