MAHAKALA-hanke

Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus Kalajoen vesistöalueella (MAHAKALA) -hanke käynnistyi kesällä 2013 ensimmäisillä kartoituksilla ja tutkimuksilla.

Hankkeessa selvitetään happamien sulfaattimaiden esiintymistä ja ominaisuuksia Kalajokilaakson alueella. Happamat sulfaattimaat aiheuttavat vesien happamoitumista ja sen seurauksena raskasmetallien liukenemista suurina pitoisuuksina vesistöihin. Aloitetussa kartoituksessa selvitetään myös potentiaalisten sulfaattimaiden, eli vielä hapettumattominen sulfidipitoisten maiden levinneisyyttä alueella. Nämä maat voivat muuttua happamiksi sulfaattimaiksi jos ne tulevat esimerkiksi ojituksen tai muun kaivuun yhteydessä kosketuksiin ilman kanssa ja hapettuvat.

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat happamat päästöt ovat ilmeinen uhka myös vesien eliöstölle. Siksi hankkeen aikana kerätään tietoa alueen pienvesien kaloista ja piilevistä sekä fysikaalis-kemiallisesta tilasta. Tuloksia voidaan hyödyntää maankäytön ohjauksessa ja vesienhoidon suunnittelussa.

Sulfaattimaiden kartoituksen tuloksena saadaan julkinen paikkatietoaineisto happamuusriskejä aiheuttavien maiden sijainnista sekä tietoa sulfaattimaiden esiintymissyvyydestä ja ominaisuuksista. Aineistot tulevat muun muassa Kalajoen vesistöalueen toiminnanharjoittajien, kuivatussuunnittelijoiden, kuntien ja kaavoittajien käyttöön. Tieto jää myös pohjaksi tulevalle työlle uusien alunamaiden viljelyyn soveltuvien kuivatusjärjestelmien kehittämiseksi ja muulle valuma-alueella sovellettavien veden laadun parantamiseen tähtäävien tekniikoiden tutkimukselle.

Hankkeen kartoitukset ja tutkimukset valmistuivat vuoden lopussa 2014.

Tulokset:

Happamien sulfaattimaiden kartoituksen tulokset ovat nähtävissä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimessa karttapalvelussa: Happamat sulfaattimaat -karttapalvelu 

Kalajoen sivuvesien tutkimuksessa muodostunut vedenlaatu-, piilevä- ja kalastotietoaineisto on tallennettu ympäristöhallinnon ylläpitämään avoimeen palveluun: Avoin tieto - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu.

Raportit ja julkaisut:

Hadzic, M. & M. Tolkkinen (2014). Biologiset indikaattorit vedenlaatua parempia happamuuden ilmentäjiä. Vesikirje 4/2014. 

Salo, J. (2013). Kalajoen keskeisten sivupurojen sähkökoekalastukset 2013. Ahma Ympäristö Oy 10788/2013: Osa 1, Osa 2, Osa 3, Osa 4

Seminaarit:

Happamat sulfaattimaat, pienvesien tila ja vesienhoito Kalajoen vesistöalueella -seminaari Sievissä 15.11.2013

Loppuseminaari Ylivieskassa 3.12.2014

Hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK). Hanketta hallinnoi Ylivieskan kaupunki. Hanke on saanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää rahoitusta EAKR-rahastosta. Lisäksi rahoittajina ovat GTK, SYKE, kunnat (Ylivieska, Nivala ja Sievi) sekä yksityiset tahot Kanteleen Voima Oy, Maveplan Oy ja ProAgria.

Lisätiedot: projektipäällikkö Katja Polojärvi, katja.polojarvi[at]ylivieska.fi, puh. 044 4294 226.

EU:n logo.Vipuvoimaa EU:lta logo.