Ruottalonlahti, Raahe

Raahen Ruottalonlahteen on suunniteltu uusi asuinalue, josta syntyvien hulevesien käsittelylle suunnitellaan ja toteutetaan hulevesikosteikko Hulevedet hallintaan kolmistaan –hankkeessa vuonna 2020. Alueen hulevedet (sadevedet ja lumien sulamisvedet) syntyvät rakennetuilta alueilta ja liikenneväyliltä. Ruottalonlahden asemakaavassa ja hulevesiselvityksessä oli alun perin suunniteltu kolme erillistä pientä viivytysallasta alueen hulevesille (Kuva 1). Hulevesiviemäröinti toteutettiin kuitenkin siten, että Ruottalonlahden asemakaava-alueen sekä Pyhtilän asuinalueen hulevedet johdetaan kaikki samaan hulevesiviemäriin. Hulevesiviemäri purkaa vedet Ruottalonlahden asemakaava-alueen pohjoisosaan (Kuva 2 ja 3). Alueella oli pieni oja, joka johti suoraan mereen (Kuva 3). Toimenpidesuunnitelmassa nykyinen purkupiste ja mereen johtava kokoomaoja laajennetaan ja muutetaan 0,1 ha kokoiseksi hulevesikosteikoksi. Näin hulevedet saadaan käsiteltyä ennen mereen laskemista.

Kuva 1
Kuva 1. Ruottalonlahden uudelle asemakaava-alueelle oli alun perin suunniteltu kolme erillistä viivitysallasta. (Kuva: Raahen kaupunki Ruottalonlahden hulevesiselvitys 2018)
Hulevesikosteikon sijainti
Kuva 2. Hulevesikosteikko suunnitellaan ja toteutetaan Raahen kaupungin omistamalle kiinteistölle. (Raahen Ruottalonlahden hulevesikosteikon toimenpidesuunnitelma 2020)
Oja 2019
Kuva 3. Hulevesiviemärin purkupaikka ja mereen laskeva kokoomaoja. Tälle paikalle suunniteltava hulevesikosteikko viivyttää hulevesiä ja tekee alueesta monimuotoisemman. (Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma)

HULEVESIKOSTEIKKO MONIPUOLISTAA MAISEMAA JA VÄHENTÄÄ KUORMITUSTA PERÄMEREEN

Hulevesikosteikon ensisijainen tarkoitus on viivyttää asuinalueelta tulevia hulevesiä ja pidättää sen sisältämiä kiintoaineita, ravinteita ja muita haitta-aineita kosteikon rakenteisiin. Ruottalonlahden hulevesikosteikko on kooltaan 0,1 ha ja sinne ohjataan hulevedet 7,7 ha alueelta.

Kosteikolla on myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja siitä tulee maisemallisesti kaunis. Ruottalontieltä on suora näkymä kosteikolle. Kosteikon vesiä ohjaavat pienet saaret, joille on säästetty puustoa ja kasvillisuutta. Vesisyvyys vaihtelee läpi kosteikon. Perustamistöiden jälkeen voi kestää parikin vuotta ennen kuin kasvillisuus peittää kunnolla kaivetut alueet. Tätä voidaan myös jouduttaa kylvämällä esim. heinänsiementä kosteikon reunoille. Ruottalonlahden kosteikon ympärille perustetaan kävelypolku ja sieltä tehdään yhteys Ruotalonlahden rantapuistoon, joka suunnitellaan ja rakennetaan myöhemmin muun aluerakentamisen yhteydessä.

Koska Ruottalonlahden kosteikko sijaitsee merenrannassa, on sen suunnittelussa otettu huomioon merenpinnan korkeuden vaihtelut. Kosteikkoa ei padota, vaan vedenpinta määräytyy meriveden korkeuden mukaan. Kosteikon reuna-alueille tulee tulvatasanteet.

HANKKEEN AIKATAULU

Ruottalonlahden hulevesikosteikon toimenpidesuunnitelma valmistui keväällä 2020. Suunnittelutyön teki Juha Siekkinen Kosteikkomaailmasta. Hulevesikosteikon perustamistyöt aloitettiin 14.8.2020. Katso työmaakuvia kohdasta: Hankkeen eteneminen. Hulevesikosteikko valmistui syyskuussa.

Ilmakuva hulevesikosteikosta
Droonilla otettu ilmakuva Ruottalonlahden hulevesikosteikosta 5.10.2020. Kuva: Riikka Nevalainen / Raahen kaupunki
Ruottalonlahden hulevesikosteikko 25.9.2020
Ruottalonlahden hulevesikosteikko syksyn väreissä 25.9.2020

Lisätietoa hankkeen ja Ruottalonlahden suunnitelmista voi lukea myös Raahen kotisivuilta.